Kenapa pengajaran Sains dan Matematik harus kembali ke Bahasa Melayu

Berikut adalah hasil kajian TIMSS 2007 yang telah diterjemahkan. Kalau tak faham jugak atau tak nak faham dan ubah PPSMI memang benak benarlah orang yang buat polisi tu. Ada faham perkataan benak? Tak kut yang orang yang buat polisi tu faham mungkin stupid kot.

Dapatan Kajian Antarabangsa TIMSS 2007 tentang Prestasi Pelajar 8th Grade (Tingkatan 2) Malaysia dalam Ujian Matematik dan Sains
Profesor Emeritus Dato’ Isahak Haron,Universiti Pendidikan Sultan Idris24 Februari, 2009.
Apakah dapatan Kajian Antarabangsa TIMSS 2077 mengenai Pencapaian Matematik dan Sains Pelajar 8th Grade (Tingkatan 2) Malaysia?
Malaysia adalah antara 59 buah negara yang mengambil bahagian dalam kajian pencapaian Matematik dan Sains antarabangsa bagi pelajar berumur 14+ tahun Gred 8 (pelajar Tingkatan 2) yang dijalankan oleh Trends in International Mathematics and Science Study at Fourth and Eightth Grades, International Study Center (TIMSS 2007), Lynch School of Education, Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts, USA. (Malaysia tidak mengambil dalam bahagian murid Grade 4, atau Tahun 4). Sebelum 2007, Malaysia pernah juga mengambil bahagian dalam kajian yang sama bagi tahun 1999 dan 2003. (Kajian ini dilakukan empat tahun sekali).
Pada Disember 2008, dua laporan dapatan kajian TIMSS 2007 berhubungan dengan pencapaian Matematik dan Sains ini diterbitkan. (Laporan ini dapat dirujuk dalam internet TIMSS 2007).
Kandungan item dan taraf ujian Matematik dan Sains antarabangsa ini diselaraskan untuk 59 negara (dengan persetujuan negara itu sendiri) bagi membolehkan perbandingan dibuat tentang tahap dan trend pencapaian Matematik dan Sains pelajar Gred 8 (Tingkatan 2).
Dapatan Kajian TIMSS 2007 menunjukkan yang skor purata pencapaian pelajar Malaysia 2007 untuk Matematik dan Sains menurun secara signifikan berbanding dengan skor prestasi pelajar Malaysia dalam kajian TIMSS 1999 dan 2003.
Menurut Kajian itu:
Skor Matematik untuk tiga tahun pelajar Malaysia adalah sebagai berikut:
1999 = 5192003 = 508 (turun 11 mata berbanding dengan skor 1999)2007 = 474 (turun 34 mata berbanding dengan skor 2003)
Skor Sains untuk tiga tahun pula adalah seperti berikut:
1999 = 4922003 = 510 (naik 18)2007 = 471 (turun 40)
Dalam kalangan 59 negara yang mengambil bahagian dalam kajian TIMSS ini, ada negara yang skor purata pencapaian sampel pelajarnya meningkat sedikit atau menurun sedikit. Tetapi penurunan skor purata pencapaian pelajar Malaysia sebanyak 34 mata untuk Matematik dan 40 mata untuk Sains adalah signifikan dan terbesar sekali dalam kalangan 59 negara itu.
Akibat daripada penurunan dalam prestasi pelajar Malaysia 2007 dalam Matematik dan Sains ini, peratus pelajar Malaysia yang tergolong dalam International benchmarks ’Advanced Benchmark (625)’, ’Highbench mark (550) dan Intermediate Benchmark (475) juga menurun secara signifikan berbanding dengan TIMSS 2003, mengikut Laporan itu. Hanya 2% pelajar Malaysia yang tergolong dalam ketegori ’Advanced Benchmark’, dalam TIMSS 2007 berbanding dengan 6% dalam 2003.
Dalam kategori ’Highbench mark (550) peratus merosot daripada 30% dalam 2003 ke 18% dalam TIMSS 2007; dan untuk Intermediate Benchmark (475) Malaysia menurun daripada 66% (2003) kepada 50% (2007). Kemerosotan peratus pencapaian Matematik ini adalah signifikan, mengikut Laporan itu; dan secara bandingan dengan negara lain, adalah yang terbesar. Daripada segi ranking pencapaian matematik, kedudukan Malaysia jatuh daripada tangga 10 dalam 2003 ke tangga 20 dalam 2007.
Trend kemerosotan yang sama juga berlaku dalam Sains. Peratus pelajar Malaysia yang mencapai TIMSS 2007 International benchmarks ’High benchmark (550)’ untuk Sains menurun dari 28% dalam 2003 kepada 18% bagi 2007. Bagi ’Intermediate International Benchmark (skor 475)’ pula peratus merosot daripada 71% (2003) kepada 50% bagi 2007. Penurunan ini adalah signifikan, mengikut Laporan itu; dan secara bandingan dengan negara lain, adalah yang terbesar.
Secara bandingan dengan negara-negara lain, peratus pelajar Malaysia dalam ketiga-tiga kategori Matematik itu juga merosot. Dalam kategori ’Advanced Benchmark’ Matematik TIMSS 2007, hanya 2% pelajar Malaysia termasuk dalam kategori ini, berbanding dengan misalnya Chinese Taipei (45%), Korea (40%), Singapura 40%, Hong Kong SAR 31%, Japan 26%, Hungary (10%), England (8%), Russian Federation (8%), US (6%), Australia (6%), Serbia 5%, Romania (4%), Thailand (3%).
Dalam kategori ‘High benchmark 550’ Matematik pula, hanya 18% pelajar Malaysia yang tergolong dalam kategori ini, berbanding dengan beberapa negara lain seperti Chinese Taipei 71%, Korea 71%, Singapura 70%, Hong Kong SAR 64%, Japan 61%, England 35%, Hungary 36%, Czech Republic 26%, Russian Federation 33%, US 31%, Australia 24%, Serbia 24%, Romania 20%.
Secara bandingan dengan negara-negara lain, peratus pelajar Malaysia dalam ketiga-tiga kategori pencapaian Sains juga merosot secara signifikan.
Ulasan sebab
Berikut adalah salah satu ulasan Laporan ini mengenai faktor yang boleh dihubungkait dengan pencapaian Matematik dan Sains (factors associated with higher achievement in Mathematics and Science). Antara lain Laporan itu menyatakan,
“At both fourth an eighth grades, on average across countries, a large majority of students reported always or almost always speaking the language of the test at home, and these students had higher average mathematics (and science) achievement than those who reported it less frequently.” TIMSS Mathematics/ Science Report 2007, p. 7)
Ertinya dalam kebanyakan negara, pelajar yang menyatakan yang mereka belajar mata pelajaran ini dalam bahasa ibunda (home language) adalah secara puratanya lebih tinggi pencapaian ujian TIMSS berbanding dengan pelajar yang menyatakan mereka belajar matematik dan sains dalam dalam bahasa asing di peringkat rendah dan menengah (8th grade).
Dengan perkataan lain, terdapat ada hubungan rapat antara pembelajaran Matematik dan Sains dalam bahasa asing dengan kelemahan dalam prestasi Matematik dan Sains.
Peranan penting bahasa ibunda dalam pembelajaran akademik, misalnya matematik dan sains, sudah banyak dikaji. Hasil kajian ini menunjukkan kemahiran kognitif akademik berkembang terutamanya melalui bahasa ibunda pada peringkat pendidikan awal. Justeru apabila pelajar cuba memperoleh bahasa asing dan terus belajar matematik dan sains melalui bahasa asing tersebut sebagai bahasa pengantar, pelajar akan menggunakan kemahiran kognitif akademik yang lemah (Cummins & Saville-Troike 1991; Swain 1986).
Pendidikan dalam bahasa ibunda adalah amat kritikal untuk kanak-kanak mencapai tahap kematangan mental, iaitu kemahiran memahami dan membina konsep secara konstuktivis dalam matematik dan sains.
Penjelasan ini relevan dalam konteks dapatan dan ulasan TIMSS di atas, yang menunjukkan pencapaian Matematik dan Sains pelajar yang menggunakan bahasa ibunda untuk pengajaran-pembelajaran matematik dan sains secara purata adalah lebih tinggi berbanding dengan pelajar yang belajar dalam bahasa asing. Ini adalah kerana bahasa ibunda memudahkan pelajar memahami konsep sains dan matematik yang diajarkan di sekolah.
Semua negara dalam Kajian TIMSS ini yang pelajarnya menggunakan bahasa ibunda dalam pembelajaran Matematik dan Sains di sekolah seperti Korea, Jepun, Chinese Taipei, Singapura, England, US, Romania, dsb mencapai skor matematik dan sains yang tinggi.
Mungkin pada saat ini ada orang membangkitkan kes Singapura? Harus diingat bahawa bahasa Inggeris adalah bahasa keluarga untuk kebanyakan pelajar Singapura. Semenjak 10 - 15 tahun kebelakangan ini, termasuk dalam komunikasi harian dalam masyarakat.
Berdasarkan dapatan kajian-kajian yang bagini, UNESCO mengeyorkan bahasa keluarga digunakan untuk pengajaran-pembelajaran Matematik dan Sains di sekolah bagi memudahkan dan mengukuhkan kefahaman konsep-konsep matematik dan sains pelajar. Semua negara dalam European Union menerima dasar bagi mengajarkan mata pelajaran utama (seperti sains dan matematik) dalam bahasa ibunda. Bahasa kedua yang wajib boleh dipilih dari Bahasa Inggeris, Perancis dan Jerman. Bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua misalnya diajar melalui pendekatan yang dipanggil pengajaran bahasa dalam konteks pembelajaran isi.
Apakah kesimpulan atau inferens yang boleh kita buat dari dapatan Kajian TIMSS 2007 dalam pencapaian Matematik dan Sains pelajar Malaysia?
Haruslah diingat pada 2003 Malaysia belum melaksanakan pengajaran Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris bagi pelajar Tingkatan 2 yang menjadi sampel kajian 2003 itu; tetapi bagi sampel 2007 pelajar Tingkatan 2 (8th Grade) mereka diajar Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris semasa mereka berada dalam Tingkatan 1 dan 2. Kajian-kajian (Isahak 2008, Juriah Long 2006) menunjukkan 70%-80% pelajar Tingkatan 2 menyatakan yang mereka sukar dan agak sukar mengikuti pengajaran guru Matematik dan Sains dalam bahasa Inggeris.
Kesimpulan 1: Dalam konteks di atas bolehlah kita membuat inferens bahawa pertukaran penggunaan bahasa pengantar Matematik dan Sains di sekolah dari Bahasa Malaysia ke Bahasa Inggeris (bahasa kedua/asing bagi kebanyakan pelajar, terutama pelajar Melayu) mulai 2003 (untuk pelajar Tahun 1 dan Tingkatan 1 dan seterusnya), telah menyukarkan dan melemahkan proses pengajaran-pembelajaran pelajar Malaysia untuk belajar kedua-dua mata pelajaran ini. Dengan itu prestasi pelajar Malaysia dalam ujian TIMSS (2007) merosot secara signifikan: bagi Matematik dari 508 (2003) jatuh ke 474 (2007); dan Sains dari 510 (2003) jatuh ke 471 (2007).
Kemerosoton ini adalah terbesar di kalangan 59 negara yang mengambil bahagian itu. Kemerosotan ini menurun juga prestasi pelajar kita dalam PMR dan SPM. Ini adalah realitinya.
Kesimpulan 2: Prestasi dan tahap pencapaian pelajar Malaysia dalam Matematik dan Sains dalam Kajian TIMSS 1999 dan 2003 boleh dibanggakan. (Bahkan YB Menteri Pelajaran Datuk Seri Hishammuddin sendiri dengan bangganya melaporkan hal ini apabila dapatan TIMSS 2003 dikeluarkan dahulu). Ini menunjukkan yang pengajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Malaysia, iaitu bahasa keluarga bagi yang kebanyakan pelajar (terutama pelajar Melayu dan Bumiputera lain) telah membantu pencapaian Matematik dan Sains yang baik dalam TIMSS 1999 dan 2003. Bahasa Malaysia adalah bahasa pengantar yang pelajar mudah memamahi kosep matematik dan sains, berbanding dengan dalam bahasa Inggeris.
PPSMI sekolah rendah
Harus juga kita ingat pengajaran-pembelajaran matematik dan sains di Sekolah rendah Jenis Kebangsaan Cina diajar dalam bahasa Cina iaitu bahasa ibunda mereka, BUKAN dalam bahasa Inggeris.
Bagi Sekolah Kebangsaan, semua murid diajar Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris, iaitu bukan bahasa ibunda mereka. Berdasarkan kajian kami pengajaran-pembelajaran kedua-dua mata pelajaran ini menjadi sukar kepada lebih daripada 70% murid di Sekolah Kebangsaan. Guru juga sukar mengajar Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris kerana mereka sendiri kurang lancar. Dengan itu proses pemahaman pelajar tentang konsep dan prosidur dalam Matematik dan Sains tidak dapat dibuat dengan mudah dan licin, walau pun dengan mengguna program komputer (yang sekarang sudah jarang digunakan kerana dianggap kurang praktikal dan kurang berkesan).
Dapatan ujian yang kami beri kepada murid Tahun 5 2008 menunjukkan lebih 70% lemah dalam matematik dan lebih 80% lemah dalam sains.
Keputusan Peperiksaan UPSR 2008, secara bandingan menunjukkan peratus murid Sekolah Rendah Cina yang mencapai gred cermerlang/baik meningkat dan prestasi murid Sekolah Kebangsaan merosot.
Oleh kerana kebanyakan murid Sekolah Kebangsaan itu lebih 90% terdiri daripada murid Melayu dan Bumiputera lain, maka murid yang bertambah lemah dalam Matematik dan Sains adalah murid Melayu dan Bumiputera lain.
Inilah kesan negatif yang ketara akibat dari dasar PPSMI ini ke atas Sekolah Kebangsaan. Dasar ini tidak menjejaskan pembelajaran dan prestasi murid SRJK Cina, kerana mereka terus belajar Matematik dan Sains dalam bahasa Cina (dan ditambah dengan istilah Inggeris).
Berdasarkan kajian kami, dan trend yang dipaparkan di atas, kami menjangkakan yang kebanyakan (lebih 70%) pelajar Melayu dan Bumiputera lain di Sekolah Kebangsaan, terutama dari gologan sosioekonomi rendah di bandar dan di luar bandar akan terus menghadapi masalah dan kepayahan belajar Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris. Oleh kerana asas di peringkat rendah ini lemah, maka kelemahan ini secara kumulatif dibawa ke peringkat menengah dan tinggi. Golongan ini, yang telah menghadapi kepayahan belajar sejak enam tahun yang lalu, akan terus terjejas pembelajaran mereka di peringkat menengah.
Yang mendapat faedah dan untung dari dasar PPSMI adalah 20% -30% pelajar dari keluarga profesional, menengah dan di bandar. Dan kebanyakan ibu bapa mereka ini tentulah ingin mempertahankan dasar yang menguntungkan mereka. Dan nampaknya pemikiran pembesar dan pentadbir tinggi pendidikan memihak golongan yang beruntung ini.
Perkembangan dan latihan modal insan dalam sains, teknologi dan profesional akan terjejas, terutama di kalangan bangsa Melayu dan Bumiputera lain, kerana dasar PPSMI akan terus mengecilkan peratus dan bilangan pelajar Melayu yang mempunyai asas kukuh di peringkat rendah dan menengah dalam sains dan matematik. Dan ini seterusnya mengecilkan lagi peratus pelajar Melayu dan Bumiputera lain layak untuk pengajian tinggi dalam bidang sains, teknologi dan profesional.
Ertinya strategi perkembangan modal insan dalam matematik, sains dan teknologi melalui dasar PPSMI telah dan akan melemahkan keupayaan pembinaan modal insan anak-anak Melayu dan Bumiputera lain terutamanya. Ini akan membantut keupayaan ekonomi mereka: perkembangan ekonomi Melayu akan merosot, menambahkan jurang antara kaum dan golongan sosioekonomi dan boleh menjejaskan kestabilan negara.
Strategi yang munasabah dan realistik
Strategi yang munasabah dan realistik bagi menyediakan pendidikan yang berkualiti dan bermakna bagi pelajar kita adalah kembali semula kepada dasar mengajar Matematik dan Sains dalam Bahasa Malaysia kerana hasil Kajian TIMSS 1999 dan 2003 membuktikan prestasi pelajar kita dalam Matematik dan Sains dalam kohort yang diajar dalam Bahasa Malaysia itu tinggi. Sebaliknya kohort yang diajar dalam bahasa Inggeris (PPSMI) 2007 itu prestasi ujian Matematik dan Sains TIMSS 2007 mereka merosot dengan ketara, kerana kebanyakan mereka sukar belajar matematik dan sains dalam bahasa Inggeris.
Perlaksanaan dasar kembali menggunakan Bahasa Malaysia untuk Sains dan Matematik tidaklah sesukar seperti yang cuba digemburkan. Berikut adalah alasan saya.
1. Semua guru Matematik dan Sains sudah pun terlatih dan cekap untuk mengajar dua mata pelajaran ini dalam Bahasa Malaysia (dari peringkat rendah, menengah dan matrikulasi), kerana mereka telah pun mengajarnya dalam BM sebelum ini. Mereka tidak perlu dilatih semula dalam Bahasa Malaysia.
2. Hanya yang perlu disediakan ialah buku teks (dan buku kerja) dalam Bahasa Malaysia. Dan ini tidaklah bagitu sukar dibuat: iaitu dengan mengadaptasi saja buku teks dalam bahasa Inggeris ke dalam Bahasa Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka boleh menjalankan ini dengan bantuan ramai pendidik dan guru pakar.
3. Program dan modul DVD dan komputer yang sedia ada dalam BI tidak perlu diganti atau ditukar ke dalam Bahasa Malaysia. Dalam keadaan sekarang pun alat-alat ini kurang digunakan di kebanyakan sekolah. Tetapi bahan yang sedia ada itu boleh terus digunakan sebagai rujukan tambahan. Guru dan pelajar perlu terus membuat projek sains dan matematik mereka mengguna komputer, misalnya dalam BM. Bahkan pelajar akan lebih kreatif membuat projek kerana bahasa tidak lagi menjadi kepayahan untuk mencatat dan menulis.
4. Peperiksaan Matematik dan Sains sudah pun dibuat dalam dwi bahasa (BM & BI) di peringkat UPSR, PMR, SPM dan Matrikulasi sekarang. Dan sebahagian besar pelajar UPSR (2008) Sekolah Kebangsaan memilih untuk menjawabnya dengan merujuk Bahasa Malaysia.
5. Di peringkat matrikulasi, sebenarnya mata pelajaran sains seperti Fizik, Kimia, Biologi, Matematik juga diajar dalam dwibahasa (BM dan BI) dan ujian dan peperiksaan diberi dalam dwibahasa bagi membantu pelajar Melayu dan Bumiputera lain memahaminya.
Pada anggaran saya tidak ada penambahan kos yang besar untuk kembali menggunakan BM bagi pengajaran Matematik dan Sains di sekolah. Kos yang terlibat hanya dalam penyediaan buku teks (dan buku kerja) matematik dan sains dalam Bahasa Malaysia.
Betulkan anggapan yang silap
Beberapan kesilapan anggapan perlu dibetulkan. Sepanjang 50 tahun yang lalu, Bahasa Melayu sudah berkembang menjadi bahasa moden dari segi istilah, tatabahasa, cukupnya penerbitan buku–buku pelajaran, dan cukupnya bilangan guru yang cekap untuk mengajar kedua-dua mata pelajaran ini dalam BM di peringkat rendah, menengah dan matrikulasi. Adalah sesuatu yang silap atau serong anggapan oleh setengah pembesar, pentadbir dan golongan tertentu bahawa Bahasa Malaysia (termasuk Bahasa Indonesia) tidak cukup moden untuk digunakan bagi pengajaran matematik dan sains, terutama di peringkat rendah dan menengah. Mereka seolah-olah masih beranggapan bahawa Bahasa Melayu adalah seperti pada zaman 1950-an semasa mereka bersekolah Inggeris dahulu.
Penggunaan Bahasa Melayu untuk pengajaran Matematik dan Sains sebelum 2003 telah menghasilkan pembelajaran yang berkesan, pengetahuan dan pencapaian yang baik bertaraf antarabangsa bagi kebanyakan pelajar kita, seperti yang diterbukti dalam Kajian TIMSS 1999 dan 2003. Apabila pelajar kita diajar math dan sains dalam Bahasa Inggeris prestasi mereka merosot teruk seperti yang terbukti dalam Kajian TIMSS 2007. Secara bandingan dengan 59 negara lain, kemerosotan skor negara Malaysia adalah tertinggi.
Pengetahuan yang kukuh dalam sains dan math (sebelum terlaksana PPSMI) telah membolehkan pelajar kita menyambung pelajaran tinggi mereka dengan mudah di berbagai-bagai negara luar seperti di UK, US, Perancis, Jepun, Korea, Jerman, Russia, selain dalam Bahasa Melayu di Malaysia dan Indonesia itu sendiri.
Asas yang kukuh dalam math dan sains di peringkat rendah dan menengah (SPM) amat penting untuk membolehkan mereka meneruskan pelajaran ke peringkat tinggi.
Adalah menjadi satu kekhilafan (fallacy) atau ’anggapan palsu’ apabila kita menganggap kecepakan dalam bahasa Inggeris itu menjadi prasyarat untuk membolehkan pelajar meneruskan pelajarannya dalam bidang sains, teknologi dan profesional. Yang sebenarnya adalah sebaliknya. Pengetahuan yang kukuh dalam math dan sains menjadi prasyarat untuk pengajian dalam pelbagai bidang sains dan teknologi, bukan bahasa Inggeris.
Ertinya jika pelajar lemah dalam pegetahuan Matematik dan Sains maka kelemahan ini menjadi masalah besar untuk mereka melanjutkan pelajaran di peringkat tinggi dalam bidang sains dan teknologi, bukan kelemahan dalam bahasa Inggeris.
Dalam keadaan sebelum dasar PPSMI, oleh kerana asas pengetahuan sains dan matematik pelajar kita kukuh, maka mereka mudah belajar bidang sains dan teknologi seterusnya dalam bahasa kedua di peringkat tinggi. Kebanyakan pelajar kita dengan mudah menambah lagi kecekapan dalam Bahasa Inggeris (atau belajar bahasa asing) bagi meneruskan pelajaran tinggi dalam sains dan teknologi dalam bahasa kedua ini.
Tentu sekali penguasaan bahasa Inggeris oleh pelajar itu penting. Tetapi untuk meningkatkan penguasaannya bukan melalui pengajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris. Mengikut kajian kami, peningkatan prestasi Bahasa Inggeris akibat dari PPSMI pelajar Tahun 5 dan Tingkatan 2 (2008) adalah minimal saja. Ertinya dasar PPSMI sepanjang yang dilaksanakan sejak enam tahun lalu gagal bagi meningkatkan prestasi bahasa Inggeris secara bererti selain Sains dan Matematik.
Apa yang perlu dibuat bagi memperkukuhkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar adalah memperbaiki kurikulum dan pendekatan pengajarn bahasa Inggeris di peringkat rendah dan menengah.
1. Tambahkan masa untuk pembelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah, terutama dalam Tahun 1 -3.2. Ubah atau pinda Kurikulum Bahasa Inggeris supaya lebih sesuai untuk dilaksana bagi pelajar berbagai-bagai aras kebolehan3. Pelbagaikan program dan pendekatan mengajar Bahasa Inggeris untuk pelajar pelbagai kebolehan dan latar belakang, di bandar dan di desa.4. Saya syorkan ini boleh dibuat secara modular.5. Dalam program pengajaran-pembelajaran Bahasa Inggeris boleh dimasukkan istilah-istilah dan unsur-unsur sains dan matematik. Persembahannya boleh dipelbagaikan dalam bentuk cerita, nyanyian, lakonan dan sebagainya.6. Pendekatan sama (standardised) yang sedia ada sekarang kurang berkesan dan perlu diubah. Dan boleh diubah, jika Kementerian Pelajaran lebih bersikap terbuka bagi menerima dan melaksanakan pendekatan alternatif. Pendidik dan guru Malaysia rata-rata kreatif. Kementerian Pelajaran harus lebih terbuka untuk menerima idea dan pendekatan dari luar, tidak semestinya dari luar negara!
Sumber:International Science and Mathematics Report: Findings from IEA’s Trends in International Mathematics and Science Study at Fourth and Eightth Grades (TIMSS 2007). TIMSS & PIRLS International Study Center, Lynch School of Education, Boston College, Chestnut Hill, Massachusetts, USA, 2008.
This entry was posted on Saturday, February 28th, 2009 at 12:01 am and is filed under 1. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Ulasan

Catatan popular daripada blog ini

Lamanya tak menulis

Travelog Haji 1434H/2013M-Catatan 1